Ostrowski Romuald

Zdjęcie przedstawia rodzeństwo mojej babci. Od prawej na pewno stoją jej trzej bracia Cicharski. W latach 20 i 30 mieszkali w Harnes. Zdjęcie zrobione prawdopodobnie na wiosnę 1940 r. Tylko nie wiem dlaczego są w mundurach piechoty polskiej we Francji. Zdjęcie z moich zbiorów.

La photo montre les frères et sœurs de ma grand-mère. De la droite, ses trois frères Cicharski sont debout. Ils ont vécu à Harnes dans les années 1920 et 1930. La photo a probablement été prise au printemps 1940, mais je ne sais pas pourquoi ils portent des uniformes d’infanterie polonais en France. Photo de ma collection.

Zdjęcie moich dziadków Pelagii Malczewskiej i Michała Ostrowskiego w dniu ślubu – Harnes 1 grudzień 1928 roku. W 1936 roku dziadek został wydalony z Francji za swoją działalność polityczną i związkową.

Photo de mes grands-parents Pelagia Malczewska et Michal Ostrowski le jour de leur mariage – Harnes 1er décembre 1928. En 1936, mon grand-père a été expulsé de France pour ses activités politiques et syndicales.

Oto akt ślubu moich dziadków.

Voici l’acte de mariage de mes grands-parents.

Książka rodzinna.

Livret de Famille

Synowie mojego dziadka. Najstarszy Henryk, choć urodził się w Polsce, perfekcyjnie opanował język francuski. Kochał Francję do końca życia. Zebrał bardzo dużą kolekcję francuskich znaczków pocztowych. Teraz jest w moim posiadaniu. Młodsi Zygfryd i Edward, mój ojciec, urodzili się we Francji. Francja dla nich była drugą ojczyzną choć większość swojego życia spędzili w Polsce.

Les fils de mon grand-père. L’aîné, Henryk, bien que né en Pologne, maîtrise parfaitement la langue française. Il a aimé la France jusqu’à la fin de sa vie. Il a rassemblé une très grande collection de timbres-poste français. Il est maintenant en ma possession. Le plus jeune Zygfryd et Edward, mon père, sont nés en France. La France était pour eux une seconde patrie, bien qu’ils aient passé la majeure partie de leur vie en Pologne.